สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ได้แก่

  1. ผ้าตีนจก จากกลุ่มอาชีพบ้านกุดปลาดุก  หมู่ที่ 1
  2. ผ้าไหม จากกลุ่มอาชีพบ้านกุดปลาดุกใต้ หมู่ที่ 12
  3. เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก จากกลุ่มอาชีพ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 และผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว และเครื่องจักสานอื่น