ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

            เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เดิมตั้งอยู่ในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุดปลาดุก และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540  และอำเภอชื่นชม ได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่นชม เมื่อวันที่ 8กันยายน 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ พ.ศ.2550

ในปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกุดปลาดุก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552


สถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 525 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 75 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอชื่นชม 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 23,125  ไร่)