สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

 ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เดิมตั้งอยู่ในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุดปลาดุก และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540  และอำเภอชื่นชม ได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่นชม เมื่อวันที่ 8กันยายน 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ พ.ศ.2550

ในปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกุดปลาดุก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก  ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 525 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 75 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอชื่นชม 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 23,125  ไร่)

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดปลาดุก  เป็นพื้นราบ และมีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ได้แก่    ลำห้วยสายบาตร ลำห้วยอีเฒ่า ห้วยโสกคลอง และมีแหล่งน้ำสาธารณะอีกหลายแห่ง ทำให้พื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ บางพื้นที่จะมีน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุกมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ในช่วงที่มีมรสุมฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

พื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุกมีลักษณะอยู่ในกลุ่มดินนาทั่วไป ลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุกโดยเป็นพื้นที่ อยู่อาศัยของประชาชน   ประมาณ  20 % พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 75 % และเป็นที่ดินอื่น ๆ เช่นที่สาธารณะประโยชน์ ประมาณ 5  %

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แสดงแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสามารถใช้การได้ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดังนี้                                                                                                      ลำห้วยที่สำคัญ  จำนวน  6 แห่ง ได้แก่

 1. ลำห้วยสายบาตร
 2. ลำห้วยอีเฒ่า
 3. ลำห้วยวังไฮ
 4. ลำห้วยกุดยาง
 5. ลำห้วยเพิ่ม
 6. ลำห้วยโสกคลอง

หนองน้ำสาธารณะที่สำคัญ    จำนวน  13 แห่ง ได้แก่

 1. หนองศรีนวล หมู่ที่ 2
 2. หนองร่องคำ หมู่ที่ 3
 3. หนองไผ่ หมู่ที่ 4
 4. หนองเทพประทาน หมู่ที่ 5
 5. หนองสิม หมู่ที่ 6
 6. หนองดอนกลอย หมู่ที่ 7
 7. หนองบะหนามคลอง หมู่ที่ 8
 8. หนองคู หมู่ที่ 9
 9. หนองกุงใต้ หมู่ที่ 10
 10. หนองกุดยางคำ หมู่ที่ 11
 11. หนองสะแบง หมู่ที่ 14
 12. หนองบัว หมู่ที่ 15
 13. หนองกุดปลาดุก หมู่ที่ 15

ฝายที่สำคัญ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. ฝายกักเก็บน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4
 2. ฝายกักเก็บน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6
 3. ฝายกักเก็บน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9
 4. ฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 5
 5. ฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 11

บ่อน้ำตื้น     จำนวน 10 แห่ง                                                                                                  บ่อบาดาล   จำนวน 50 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ตำบลกุดปลาดุกมีป่าไม้อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ และป่าชุมชน ของแต่ละหมู่บ้านและอยู่ในที่นา  ที่ไร่ของประชาชน แต่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่

2.ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

    เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

 •  ทิศเหนือ        เขตติดต่อกับตำบลคำใหญ่      อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
 •  ทิศตะวันออก   เขตติดต่อกับตำบลห้วยเม็ก     อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์
 •  ทิศตะวันตก    เขตติดต่อกับตำบลคำแมด      อำเภอซำสูง     จังหวัดขอนแก่น
 •  ทิศใต้           เขตติดต่อกับตำบลชื่นชม       อำเภอชื่นชม    จังหวัดมหาสารคาม

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14 และหมู่ที่ 15  มีผู้นำฝ่ายปกครอง  ดังนี้

BasicData1-1

*เป็นระยะห่างโดยประมาณ
**กำนันตำบลกุดปลาดุก
map

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดปลาดุก ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,253 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,714 คน คิดเป็นร้อยละ 75.39
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด มีสมาชิกเทศบาลตำบล จำนวน 12 คน ดังนี้

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด   มีสมาชิกเทศบาลตำบล  จำนวน  12  คน   ดังนี้

BasicData2

* ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย

1)  นายกเทศมนตรี      นายภาคภูมิ กองเพชร                                                                            2)  รองนายกเทศมนตรี  จำนวน   2  คน  ดังนี้                                                                                         นายสมบูรณ์ มุ่งหมาย                                                                                                           นายสมศรี ขุนราช

3) เลขานุการนายกเทศมนตรี    นายจันทร์ลวน ศรีบุญเศษ                                                                4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี      นายสงวน บุญชัย                                                                  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

BasicData3

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอชื่นชม  (ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน 2559)

3.2 ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลกุดปลาดุก ย้อนหลัง 3 ปี

BasicData4

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนประชากร ปี 2557-2559

pan

ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอชื่นชม

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

BasicData5

 

4. สภาพทางสังคม

    4.1 การศึกษา

โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกมี  จำนวน  4  แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก  มัธยมขยายโอกาส (ม.3)
 2. โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว  มัธยมขยายโอกาส (ม.3)
 3. โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
 4. โรงเรียนบ้านโนนทัน

BasicData6

ที่มา :  สรุปจากข้อมูล จปฐ. ของตำบลกุดปลาดุก

   4.2 สาธารณสุข                                                                                                         สถานีอนามัยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลศรีสว่าง หมู่ที่  3  ตำบลกุดปลาดุก
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลดอนสวรรค์ หมู่ที่ 7  ตำบลกุดปลาดุก

  4.3 อาชญากรรม

สถิติการเกิดอาชญากรรมในตำบลกุดปลาดุก ปี 2558-2559

BasicData7

ที่มา :  สถานีตำรวจอำเภอชื่นชม

4.4 ยาเสพติด

สถิติคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในตำบลกุดปลาดุก ปี 2558-2559

BasicData8

ที่มา :  สถานีตำรวจอำเภอชื่นชม

4.5 การสังคมสงเคราะห์

สถิติผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2557-2559

BasicData9BasicData10

สถิติผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2557-2559 

BasicData11

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก  (ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 ) 

5.ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง   เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้                         ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    ได้แก่  หมายเลข ๒๒๖๘ สายเชียงยืน-คำใหญ่                                       ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   4    สะพาน                                                                               ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย  รถโดยสารประจำทาง   จากคำใหญ่ถึงขอนแก่น               ๑.๔)  ถนน

 • ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน   1  สาย สภาพถนนลาดยาง จำนวน    1 สาย           ระยะทาง    10.5 กิโลเมตร
 • ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จำนวน 1 สายลาดยาง จำนวน  1  สาย ระยะทาง 1.7  กิโลเมตร
 • ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ไม่มี
 • ทางหลวงท้องถิ่น   ไม่มี
 • ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
  • สภาพถนน      คอนกรีต     รวมระยะทาง 19,396.50 เมตร
  • แอสฟัลท์ติก   ระยะทาง     205         เมตร
  • ลูกรัง           รวมระยะทาง 28,175.50 เมตร

 5.2 การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกยังมีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ขยายออกไปอยู่ในพื้นที่การเกษตร และปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

5.3 การประปา

การประปามีระบบประปาของแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ แต่ยังไม่ครบทุกหมู่บ้านและยังมีปัญหาเรื่องระบบประปาชำรุด น้ำไม่สะอาด และปัญหาน้ำไม่เพียงพอ แหล่งน้ำสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำผิวดิน และมีแหล่งน้ำใต้ดินบางหมู่บ้าน มีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน แต่ยังเข้าไปไม่ทั่วถึงตามความต้องการใช้บริการ

5.4 โทรศัพท์

มีการใช้ระบบการสื่อสารแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนมาก

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย  จำนวน     ๑      แห่ง
 2. หอกระจายข่าวหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ยินอย่างทั่วถึง

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  แตงโม แตงสก๊อต แคนตาลูป และพืชสวนอื่นๆ

BasicData12

*ข้อมูลโดยเฉลี่ย จากสำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม ปี 2559

6.2 การประมง

ในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกไม่มีการทำการประมง

6.3 การปศุสัตว์

ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกมีการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเลี้ยงไว้ขาย และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

6.4 การบริการ

ประเภทและจำนวนการบริการ

 1. ร้านเสริมสวย                  จำนวน           3        แห่ง
 2. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า             จำนวน           4        แห่ง
 3. ร้านซ่อมจักรยานยนต์         จำนวน           9        แห่ง
 4. ร้านขายอาหาร                จำนวน           4        แห่ง
 5. ร้านคอมพิวเตอร์              จำนวน           4        แห่ง

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 : งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลกุดปลาดุก)

6.5 การท่องเที่ยว

ในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุกยังไม่มีสถานที่ที่กำหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามยังมีวัดในพื้นที่ที่มีความสวยงามอยู่หลายแห่ง และพื้นที่สาธารณะที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ รวมทั้งกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นในช่วงต่างๆ

6.6 อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกไม่มีการทำอุตสาหกรรม

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1) ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด             จำนวน    1        แห่ง
 2. สถานีบริการน้ำมัน            จำนวน    5        แห่ง
 3. สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก จำนวน   1        แห่ง
 4. ตลาดสด                       จำนวน   1        แห่ง
 5. ร้านค้าทั่วไป                 จำนวน     82      แห่ง
 6. โรงสีข้าวขนาดเล็ก          จำนวน     21     แห่ง
 7. ร้านจำหน่ายโลงศพ         จำนวน     1      แห่ง
 8. ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง   จำนวน     2      แห่ง
 9. โรงหล่อเสาปูน              จำนวน     1      แห่ง
 10. โรงขนมจีน                  จำนวน      3     แห่ง

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 : งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลกุดปลาดุก)

2) จำนวนกลุ่มอาชีพที่สำคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล

 1. กลุ่มเย็บผ้าห่มสำลี บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5
 2. กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 10
 3. กลุ่มผลิตขนม บ้านกุดปลาดุกใต้ หมู่ที่ 12
 4. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านกุดปลาดุกใต้ หมู่ที่ 12
 5. กลุ่มแปรรูปเสื่อกกและเย็บย่าม บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 13

6.8 แรงงาน

ประชากรวัยแรงงานบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำการเกษตร

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

 • จำนวนประชากรชาย  4,131 คน
 • จำนวนประชากรหญิง  4,122 คน
 • จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,140 ครัวเรือน
 • พื้นที่ 23,125 ไร่
  BasicData13

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

BasicData13BasicData14

BasicData15

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

BasicData16

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

BasicData17BasicData18
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

               8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.85 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.12 และศาสนาอิสลาม 0.03 (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559) สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน  ยังคงมีอยู่และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่ เช่น งานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ งานบุญบั้งไฟ งานบุญข้าวสาร์ท งานวันเข้าพรรษา งานบุญออกพรรษา  งานบุญกฐิน  เป็นต้น

มีวัดและสำนักสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุก  จำนวน  10  แห่ง  ดังนี้

 1. วัดธรรมรังษีกุดปลากดุก   ตั้งอยู่บ้านกุดปลาดุก  หมู่ที่  1
 2. วัดป่าประชาอุทิศ          ตั้งอยู่บ้านหนองแสง   หมู่ที่  4
 3. วัดศรีอินทราวาส          ตั้งอยู่บ้านนาฝาย       หมู่ที่  5
 4. วัดศรีบุญเรือง             ตั้งอยู่บ้านดอนสวรรค์  หมู่ที่  7
 5. วัดสว่างอารมย์            ตั้งอยู่บ้านโนนทัน      หมู่ที่  8
 6. วัดศรีวิลัย                  ตั้งอยู่บ้านคำเกิ่ง       หมู่ที่  9
 7. วัดปทุมทองวราราม       ตั้งอยู่บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่  10
 8. วัดทุ่งสว่าง                ตั้งอยู่บ้านนาสมบูรณ์  หมู่ที่  13
 9. วัดโพธิ์ศรีเจริญ        ตั้งอยู่บ้านนาเจริญ         หมู่ที่   14
 10. วัดป่ากล้วย            ตั้งอยู่บ้านนาฝาย           หมู่ที่ 5

และมีศาลเจ้า จำนวน 1  แห่ง     ตั้งอยู่บ้านโนนทัน  หมู่ที่ 8

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ  มีดังนี้

 1. ประเพณี  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่         เดือนมกราคม
 2. ประเพณี  งานบุญเดือนสาม (บุญข้าวจี่)  ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์
 3. ประเพณีงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ประมาณเดือนมีนาคม
 4. งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน
 5. งานประเพณีบุญบั้งไฟในเดือนหก ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน
 6. ประเพณี  งานทอดเทียนพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม
 7. ประเพณี งานลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชากรในตำบลกุดปลาดุกส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และการทำมาหากินแบบวิถีชาวบ้าน รวมทั้งพิธีกรรมในการเสริมสร้างกำลังใจในการทำมาหากินและการดำรงชีวิต เช่น การสู่ขวัญผูกข้อมือ เป็นต้น

ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุก ได้แก่

BasicData19

BasicData20

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ได้แก่

 1. ผ้าตีนจก จากกลุ่มอาชีพบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1
 2. ผ้าไหม จากกลุ่มอาชีพบ้านกุดปลาดุกใต้ หมู่ที่ 12
 3. เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก จากกลุ่มอาชีพ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 และผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว และเครื่องจักสานอื่น

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

 9.1 น้ำ

ในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกมีลำห้วย หนองน้ำขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรหลายแห่ง ทั้งแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากน้ำผิวดิน เช่น หนองน้ำ ลำห้วยในพื้นที่ สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  จะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา ทั้งนี้ น้ำประปาที่ได้จากระบบประปาหมู่บ้านยังไม่สามารถนำมาบริโภคได้

9.2 ป่าไม้  ป่าไม้ในเขตตำบลกุดปลาดุก มีพื้นที่ไม่มากและกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ไม่ติดต่อกัน เป็นเขตป่าสาธารณะชุมชนที่มีมาตั้งแต่ดังเดิม ปัจจุบันพบปัญหาการบุกรุกป่าสาธารณะทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง

9.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุกไม่มีภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลกุดปลาดุก จะมีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวทำให้เกิดปัญหาเศษใบอ้อยที่ถูกเผาแล้วปลิวลอยมาตามแรงลม ก่อให้เกิดความสกปรก เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่

ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ จำเป็นต้องพึ่งน้ำในฤดูฝน ถึงแม้ว่าในพื้นที่เทศบาลจะมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง แต่หากไม่มีน้ำในแหล่งน้ำก็ไม่สามารถให้บริการสูบน้ำแก่ประชาชนที่ต้องการใช้น้ำได้

ปัญหาด้านขยะ  เทศบาลมีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเรื่องการคัดแยกขยะเท่าที่ควร ซึ่งเทศบาลได้จัดทำโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ลงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา

ปัญหาการไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐานในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุก เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลกุดปลาดุกได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาดำเนินการให้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่

10.ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559

ตามที่เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2559

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี  เท่ากับ 248,795 บาท รายได้บุคคลเฉลี่ย 68,656 บาท

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

BasicData21