ประกาศเผยแพ่รแผนจัดจ้างเครื่องเสียงตามโครงการอบรมยาเสพติด ปี 2563

6

img-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเครื่องเสียงโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด