ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563

8

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก