ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลกุดปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลกุดปลาดุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562