กิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลกุดปลาดุก

19